PRAVILA NAGRADNE IGRE: Jokerov A1 shopping za A1 Audi

By listopad 5, 2017Dogadanja

Na temelju odredbi članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/2009, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 ), sukladno Pravilniku  o priređivanju  nagradnih igara (NN 08/2010), te temeljem Suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske,Porezna uprava-središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/17-01/518 URBROJ: 513-07-21-01/17-3

JOKER  d.o.o. sa sjedištem u  Splitu, Put Brodarice 6 , OIB: 49168006090, kao priređivač nagradne igre  donosi slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE: «JOKEROV A1 SHOPPING ZA A1 AUDI»

 1. Puni naziv, sjedište i OIB priređivača nagradne igre

JOKER  d.o.o. Split, Put Brodarice 6 , OIB: 49168006090

 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Promidžba i unapređenje prodaje u Poslovno – trgovačkom centru «JOKER»

 1. Vrijeme trajanja nagradne igre:

Nagradna igra održava se u razdoblju od 05.10. – 20.12.2017. god.

 1. Fond nagrada nagradne igre

Jedna glavna nagrada – osobni automobil marke AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI DESIGN STYLE u ukupnoj vrijednosti, iznosu  od 134.684,18  kune , sa uključenim PDV-om.

 1. Objava pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma suglasnosti Ministarstva financija RH-e biti će objavljena 05.10.2017.god.,  na web stranicama društva JOKER d.o.o. Split, Put Brodarice 6, www.joker.hr.

 1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

TKO:

Svaki punoljetni kupac, državljanin RH sa prebivalištem u RH, koji u poslovnim   prostorima maloprodaje Poslovno – trgovačkog centra «JOKER», izuzev maloprodajnog prostora supermarketa TOMMY ,  kupi iste ili različite artikle i /ili koristi usluge, a sve u vrijednosti od najmanje 500,00 (petsto) kuna po jednom ili više računa .

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici priređivača sa svojom užom obitelji, osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre ili izvlačenja dobitnika, kao i članovi njihove uže obitelji.

KAKO:

Svaki kupac koji ostvari kupnju ili iskoristi usluge, u maloprodajnim prostorima Poslovno – trgovačkog centra „JOKER“ , izuzev supermarketa TOMMY , a sve u vrijednosti od najmanje 500,00 (petsto) kuna uz predočenje  jednog ili više računa  u naznačenoj vrijednosti   radniku na  INFO PULTU Poslovno – trgovačkog centra «JOKER», dobiva Kupon za nagradnu igru u koji upisuje: ime i prezime, mjesto i adresu stanovanja i kontakt telefon.

Radnik na INFO PULTU posebnim će biljegom označiti predočene račune, kako bi se izbjeglo ponavljanje istih računa u tijeku nagradne igre.

Svaki kupac u nagradnoj igri može sudjelovati neograničen broj puta, ali samo sa različitim računima i na način propisan ovom odredbom.

Kupon se stavlja u kuvertu zajedno sa preslikom računa ili preslikama računa označenih biljegom od strane radnika INFO PULTA, koja ne smije biti većih dimenzija od 250 mm x 187 mm i na kojoj ne smije biti ništa označeno, a zatim se kuverta ubacuje u posebno označenu kutiju sa oznakom nagradne igre.

 1. Javno izvlačenje nagrada:

Javno izvlačenje nagrade obaviti će se u Poslovno – trgovačkom centru «JOKER», Split, Put Brodarice 6, dana  21.12.2017. god.

Nagrada će biti izvučena između svih pristiglih kuverata, osim onih koje su na bilo kakav način označene.

U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve potrebne podatke kao i u slučaju da preslik računa nije u  iznosu od najmanje 500,00 (petsto) kuna ili preslici računa ne odgovaraju u zbroju iznosu od najmanje 500,00 (petsto) kuna, ili da  preslik računa ili preslici računa nisu označeni biljegom, kao i u slučaju da kuverta sadrži samo kupon ili samo preslik ili preslike računa, pristupit će se izvlačenju druge kuverte i ponoviti postupak dok se ne izvuče kuverta sa kuponom i preslikom ili preslicima računa koji oboje zajedno udovoljavaju svim utvrđenjima toč. 6. ovih PRAVILA.

 1. Regularnost postupka izvlačenja

   Za regularnost postupka izvlačenja odgovara komisija za izvlačenje nagrade koju određuje  direktor društva, a koja će biti sastavljena od tri člana (predsjednik i dva člana).

Izvlačenju će biti prisutan i javni bilježnik koji će sastaviti Zapisnik o tijeku postupka izvlačenja nagrade.

Nakon što se ustanovi ispravnost Kupona i preslike ili preslika računa objavit će se ime dobitnika.

 1. Objava rezultata odnosno dobitnika nagrade

Priređivač će u pismenom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku 8 (osam) dana računajući od dana izvlačenja dobitnika nagrade.

Priređivač će rezultate izvlačenja objaviti javno u roku 8 (osam) dana, računajući od dana izvlačenja dobitnika nagradne igre, na www.joker.hr.

 1. Rok za podizanje nagrade

Dobitnik svoju nagradu može podići u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana

primitka pisane obavijesti od strane priređivača, uz predočenje osobne iskaznice.

Ako dobitnik nagrade ne podigne u roku iz predhodnog stavka ove točke svoju nagradu, priređivač će ga ponovno obavijestiti o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od isteka roka od 30 dana iz prethodnog stavka ove točke, te odrediti naknadni rok od 8 (osam) dana za podizanje nagrade koji počinje teći od dana primitka nove obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a priređivač će podatke o nepodignutoj nagradi dostaviti Ministarstvu financija.

O predaji se sastavljaju odgovarajuće isprave na temelju kojih će dobitnik moći steći vlasništvo nad nagradom. Nije dužnost priređivača platiti troškove registracije i prijenosa vlasništva.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 1. Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranici društva JOKER d.o.o. Split, www.joker.hr.

 1. Prihvaćanje prava i obveza sudionika

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze iz ovih  Pravila.

Sudionici sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, pristaju i ovlašćuju priređivača da u slučaju dobitka nagrade priređivač ima pravo objaviti i koristiti  ime i prezime, adresu dobitnika, bez naknade, u tiskanom, zvučnom ili slikovnom materijalu.

 1. Priređivač je uplatio 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog crvenog križa.
 2. Tumačenje pravila i kontrola provođenja igre

Ova pravila potpisuje direktor društva priređivača  JOKER d.o.o. Split.

Priređivač zadržava pravo tumačenja ovih pravila i kontrolu nagradnih kupona, i preslike ili preslika računa  putem svoje tročlane komisije.

 1. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

Priređivač:

JOKER d.o.o. SPLIT zastupan

po članu uprave – direktoru

Anka Kerum

Translate »